Sklep
/
Regulamin sklepu
Regulamin sklepu internetowego E.Leclerc

Regulamin sklepu internetowego E.Leclerc

SPIS TREŚCI: 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24 GRUDNIA 2014 ROKU)

REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY 

DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24 GRUDNIA 2014

ROKU)

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 

ROKU)

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy www.leclerc24gliwice.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się 

praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla 

konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się 

przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na 

celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy 

bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na 

korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z 

powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.leclerc24gliwice.pl prowadzony jest 

przez spółkę GLIWICEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (adres 

siedziby: 61-896 Poznań ul. Towarowa 35 i adres do doręczeń: E. Leclerc, 44-102 Gliwice ul. Tarnogórska 19),

z dopiskiem Sklep Internetowy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000387055; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7831672846;

REGON: 301752827; adres poczty elektronicznej: sklep.gliwice@leclerc.net.pl., numer telefonu: (32) 338 70 30 

oraz numer faksu: (32) 338 70 22.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców 

korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest 

wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego 

Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady 

wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do 

wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

 1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy.

 1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający 

utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie 

Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do 

elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i 

płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach 

przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć 

Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym 

przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone 

są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie 

Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez 

Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z 

niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji 

newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy 

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: 

www.leclerc24gliwice.pl.

1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka GLIWICEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: 61-896 Poznań ul. Towarowa 35 i adres do 

doręczeń: E. Leclerc, 44-102 Gliwice ul. Tarnogórska 19), z dopiskiem Sklep Internetowy, wpisana do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387055; sąd rejestrowy, w którym

przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7831672846; REGON: 301752827;

adres poczty elektronicznej: sklep.gliwice@leclerc.net.pl,  numer telefonu: 032 338 70 30,

numer faxu 032 338 70 22

 1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a 

Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz 

Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w 

wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub 

zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 1.4.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i 

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz 

Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez 

Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji i (2) kliknięciu pola „Rejestruj”. W Formularzu 

Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i 

nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty 

elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami 

niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca 

ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez 

wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres: sklep.gliwice@leclerc.net.pl lub też pisemnie na adres: E. Leclerc ul. Tarnogórska 19; 44-102 Gliwice

z dopiskiem Sklep Internetowy.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem 

dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. 

Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po 

wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu 

Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje 

możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się 

wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W 

Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Umowy 

Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce, sposób i termin dostawy Produktu/ów, sposób 

płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy 

oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter 

jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą 

wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po poprzez zaznaczenie odpowiedniego 

checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na 

Newsletter.

 2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 

Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera 

(rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.gliwice@leclerc.net.pl lub też pisemnie na adres:

E. Leclerc ul. Tarnogórska 19; 44-102 Gliwice z dopiskiem Sklep Internetowy.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym 

posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do 

Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 

17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome 

w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft EDGE; (4) zalecana minimalna 

rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików 

Cookies oraz obsługi Javascript.

 2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i 

dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności 

intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych 

zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze 

bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe 

reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, 

która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

 2.4.2. pisemnie na adres: E. Leclerc ul. Tarnogórska 19; 44-102 Gliwice z dopiskiem Sklep Internetowy

 2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

sklep.gliwice@leclerc.net.pl;

 2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności 

dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) 

żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy 

rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie

zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez 

Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 

Regulaminu.

 3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i 

zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a 

także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych 

kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest 

informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili 

wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

 3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu 

przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie 

przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji 

następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w 

trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej 

oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie 

zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje 

zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży 

następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) 

przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy 

Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego 

Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.

 4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe 

aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.payu.pl.

4.1.3.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie 

z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą 

płatniczą prowadzi:

4.1.3.1.1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 

Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

 4.2. Termin płatności:

 4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności 

elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 

7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient 

obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty 

dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi 

na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Sprawdź koszt dostawy” oraz w trakcie składania 

Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta wynosi 10,00

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 5.4.1. Transport własny Sprzedawcy.

 5.4.2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: E. Leclerc ul. Tarnogórska 19; 44-102 Gliwice

– w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do 20:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

5.5. Termin dostawy Produktu określa Klient w trakcie składania Zamówienia. Początek biegu terminu 

dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia 

uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy 

Sprzedaży.

 5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru 

osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie określonym przez 

Klienta w trakcie składania Zamówienia. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez 

Klienta liczy się w następujący sposób:

 5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia 

uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym 

– od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.7. Termin dostawy Produktu w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub 

kartą płatniczą nie może być wcześniejszy niż data uznania płatności za Zamówienie na koncie 

rozliczeniowym Sprzedawcy

6. REKLAMACJA PRODUKTU 

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24 GRUDNIA 2014 ROKU)

 6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który 

nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności 

Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o 

zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

6.2. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z 

Umową Sprzedaży oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce 

„Reklamacja towaru”.

6.3. Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz 

zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży 

lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) może zostać złożona 

przez Klienta na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: E. Leclerc ul. Tarnogórska 19; 44-102 Gliwice z dopiskiem Sklep Internetowy

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

sklep.gliwice@leclerc.net.pl;

 6.4. Informacja w sprawie terminów zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności Produktu 

żywnościowego z Umową Sprzedaży:

 6.4.1. Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu żywnościowego z Umową Sprzedaży, 

jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Produktu z Umową 

Sprzedaży, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku Produktu 

paczkowanego albo w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania Produktu – w przypadku 

Produktu sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca 

zamieszkania Klienta.

 6.4.2. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności Produktu żywnościowego z Umową Sprzedaży 

powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości Produktu lub terminu jego 

przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do Produktów wymienionych w pkt. 6.4.1. 

Regulaminu, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do 

spożycia.

 6.4.3. Szczegółowa regulacja dla towarów żywnościowych została zawarta w rozporządzenie ministra 

niezgodności towaru żywnościowego z umową z dnia 30 stycznia 2003 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 258 ze zm.).

6.5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących 

przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; (2) żądania sposobu 

doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo 

odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i 

przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają 

formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego 

opisu reklamacji.

 6.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie 

oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 6.7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania 

uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży niezbędne będzie 

dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie 

Produktu na koszt Sprzedawcy na adres E. Leclerc ul. Tarnogórska 19; 44-102 Gliwice. Jeżeli jednak ze względu na 

rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta 

byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu 

terminu, udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 6.8. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.7 Regulaminu nie ma wpływu na bieg 

terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.6 

Regulaminu.

7. REKLAMACJA PRODUKTU 

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

 7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma 

wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności w Kodeksie Cywilnym.

7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje 

dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na 

stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

 7.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

7.3.1. pisemnie na adres: E. Leclerc ul. Tarnogórska 19; 44-102 Gliwice z dopiskiem Sklep Internetowy

7.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

sklep.gliwice@leclerc.net.pl;

 7.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących 

przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu 

doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo 

odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i 

przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają 

formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego 

opisu reklamacji.

 7.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie 

oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 7.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania 

uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, 

Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres

E. Leclerc ul. Tarnogórska 19; 44-102 Gliwice. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu

lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie

utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu

Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 7.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg 

terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.5 Regulaminu 

oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego 

zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w 

art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY 

DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z 

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych 

procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników 

konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, 

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z 

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 8.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o 

którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z 

póżn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin 

organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra 

sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych 

polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 8.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, 

zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), 

z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu 

między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej 

przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach 

internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 8.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a 

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów 

lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja 

Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację 

Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie 

Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 8.3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu 

rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 

Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej 

obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu 

dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o 

świadczenie usług.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24 GRUDNIA 2014 ROKU)

 9.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, 

składając stosowne oświadczenie w terminie dziesięciu dni kalendarzowych. Do zachowania tego 

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

może zostać złożone na przykład:

 9.1.1. pisemnie na adres: E. Leclerc ul. Tarnogórska 19; 44-102 Gliwice z dopiskiem Sklep Internetowy

9.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

sklep.gliwice@leclerc.net.pl;

 9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu 

Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, 

jednak nie jest to obowiązkowe.

 9.3. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku 

Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od 

dnia jej zawarcia.

9.4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z 

wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że 

zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później 

niż w terminie czternastu dni kalendarzowych. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą 

się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

9.5. Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty 

dostawy Produktu do Klienta, na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że 

konsument wskaże inny sposób. Konsument może zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres: E. Leclerc           

ul. Tarnogórska 19; 44-102 Gliwice.

 9.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 

(1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa 

powyżej w pkt 9.1 oraz 9.3; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na 

informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) 

umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku 

finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego 

zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą 

zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w 

zakresie gier hazardowych.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

 10.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić 

od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.8 

Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

10.1.1. pisemnie na adres: E. Leclerc ul. Tarnogórska 19; 44-102 Gliwice z dopiskiem Sklep Internetowy

10.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

sklep.gliwice@leclerc.net.pl;

 10.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o 

Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce 

„Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to 

obowiązkowe.

 10.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 10.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do 

przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez 

konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 

(1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w 

posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów 

przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

10.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 10.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 10.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od 

dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie 

dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów 

wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy 

dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego 

sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób 

zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam 

odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od 

konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu 

jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od 

dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej 

przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do 

zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić 

Produkt na adres: E. Leclerc ul. Tarnogórska 19; 44-102 Gliwice.

 10.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem 

korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i 

funkcjonowania Produktu.

 10.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest 

ponieść konsument:

 10.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy 

dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi 

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 10.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 10.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu 

do umów:

 10.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia 

przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od 

wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić 

przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt 

nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego 

zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu 

zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest 

Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można 

zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało 

otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze 

względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem 

świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a 

których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na 

rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca 

do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy 

dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części 

zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje 

konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem 

świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w 

zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie 

dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze 

aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, 

przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami 

rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia 

usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli 

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od 

umowy.

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

11.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i 

Usługobiorców nie będących konsumentami.

11.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym 

konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży 

w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego 

konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

11.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne 

sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od 

wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 11.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego 

konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub 

uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za 

opóźnienie w przewozie przesyłki.

 11.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący 

konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego 

rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany 

jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 11.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za 

Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 11.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć 

umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn 

poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 11.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego 

konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego 

roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów 

dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. 

Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego 

konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego 

konsumentem.

11.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą 

niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę 

Sprzedawcy/Usługodawcy.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

12.2. Zmiana Regulaminu:

 12.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to 

jest: zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień 

niniejszego Regulaminu.

12.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. 

świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały 

zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 [1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został 

prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od 

dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek 

nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia 

od umowy.

12.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż 

umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw 

nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian 

Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone 

Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422); dla Umów Sprzedaży 

zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie 

niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 

niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225 z późn. zm) oraz ustawy o szczególnych 

warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 

2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami 

będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. 

poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO LECLERC24GLIWICE.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.1.  Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że 

nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

 1.2.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest 

spółka GLIWICEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (adres 

siedziby: ul. Towarowa 35; 61-896 Poznań i adres do doręczeń: E. Leclerc ul. Tarnogórska 19; 44-102 Gliwice)

z dopiskiem Sklep Internetowy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000387055; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki:

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego; NIP: 7831672846; REGON: 301752827; adres poczty elektronicznej: sklep.gliwice@leclerc.pl,

numer telefonu: (32) 338 70 30 oraz numer faksu: (32) 338 70 22 - zwana dalej „Administratorem” i będąca

jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

 1.3.  Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) (zwana dalej: Ustawą o ochronie 

danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 

2013 r., poz. 1422).

 1.4.  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane 

dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; 

zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu 

niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są 

przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie 

dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 1.5.  Zbiór danych osobowych zbierany za pośrednictwem Sklepu Internetowego został zgłoszony do 

rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.               

1.6.  Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą 

literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją 

zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 2.1.  Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z 

działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli 

Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego 

dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już 

udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2.2.  Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

 2.2.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. 

Konto).

 2.2.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

 2.3.  Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

 2.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności 

elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta 

wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

 2.4.  Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów 

korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu 

kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), adres 

zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku 

Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo 

nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

 2.5.  Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do 

zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie 

Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio 

na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 3.1.  Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, 

wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na 

dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego 

urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, 

a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2.  Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez 

odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

 3.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są 

zalogowani;

 3.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

 3.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do 

Sklepu Internetowego;

 3.2.4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu 

Internetowego.

 3.3.  Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje 

zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za 

pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. 

czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku 

jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo 

niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na 

niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

 3.4.  Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia 

zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda 

może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej 

zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

 3.5.  Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich 

samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale 

pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft EDGE

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 4.1.  Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek 

niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego 

danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie 

Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.2.  Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji 

umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku 

przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora 

podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie 

prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o 

ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing 

bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 5.1.  Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania.

 5.2.  Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych 

w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, 

sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich 

usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem 

ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 5.3.  W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu 

marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w 

każdym czasie.

 5.4.  W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub 

Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której 

dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania 

przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania jej danych.

 5.5.  W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem 

poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora 

wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.  Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator 

namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza 

polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

6.2.  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 

danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności 

zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.  Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające 

pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą 

elektroniczną:

 6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

 6.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

Informacja o przetwarzaniu danych

 

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że firma Gliwicedis sp. z o.o., ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań KRS: 0000387055, NIP: 7831672846, REGON: 301752827, dalej jako Gliwicedis sp. z o.o. przetwarza Państwa dane, które przekazali nam Państwo na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: administrator danych) jest: Gliwicedis sp. z o.o.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na podany powyżej adres.

2.       Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (dalej: IOD), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: e.leclerc@infomania.pl .

3.       Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią.

4.       Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

5.       Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania kompleksowej informacji w ramach oferowanych przez administratora danych produktów, jak również w celach statystycznych.

6.       Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane przez Panią/Pana

7.       Pani/Pana dane osobowe nie są  przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

8.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.

9.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

·         żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

·         żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

·         żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

·         żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

·         przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.    Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez administratora danych Pani/Pana danych osobowych, można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych.