Dr. Beckmann Spray do lodówek i zamrażarek 250 ml

Zakupy spożywcze online

Dr. Beckmann Spray do lodówek i zamrażarek 250 ml

14,49 zł
57,96 zł/L
Opis

opis produktu

Dr. Beckmann środek do lodówek zapewnia higieniczną czystość wewnątrz lodówek, kuchenek mikrofalowych, turystycznych chłodziarek itp.

składniki

Zawiera: niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5%), kompozycje zapachowe (Limonene)

przechowywanie

Termin przydatności 5 lat od daty produkcji - podanej na opakowaniu.

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga! Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Zawiera: d-limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

wykrzyknik - Uwaga

płomień - Uwaga

kraj lub miejsce pochodzenia

Niemcy

przygotowanie i stosowanie

Szybkie i łatwe stosowanie: 1. Przed użyciem środka należy wyjąć żywność z lodówki. 2. Przekręć końcówkę rozpylacza na pozycję "ON" i rozpyl środek na czyszczoną powierzchnię. 3. Większe zabrudzenia należy pozostawić pod działaniem środka przez kilka minut. 4. Wytrzeć powierzchnię suchą szmatką.

adres zwrotny

Werner & Mertz Delta Polska Sp. z o.o. ul. Londyńska 4/3 03-921 Warszawa Tel. 022-241 19 72 www.wmdp.pl www.dr-beckmann.pl